THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24

09-01-2022 11-22

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: THỂ DỤC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN 24

(Từ 10/01/2022 đến 14/01/2022)

 

HỌC KỲ I                 NĂM HỌC 2021 – 2022


 

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

CS 57 HLTT KTHP

H.Phương+Nga

CS 55 GDTC KTHP

H.Phương+Hùng

 

PT57 K7 KTHP

Nga+Hiếu

PT57 K2 KTHP

H.Phương+Thủy

 

PT57 K4 KTHP

Hiếu+M.Phương

 

 

3+4

 

PT57 K8 KTHP

Nga+Hiếu

 

 

 

5+6

 

PT57 K5 KTHP

Dũng+Thu

 

PT57 K6 KTHP

H.Phương+Nga

PT57 K1 KTHP

Thu+M.Phương

 

PT57 K3 KTHP

Hiệp+Thủy

CS 55 GDTC KTHP L2

Thủy+Hùng

 

CS 55 KTHP L2

M.Phương+Thu

 

7+8

 

PT57 K10 KTHP

H.Phương+Hiếu

PT57 K9 KTHP

Thảo+H.Phương

 

 

GV

Giờ dạy

Coi thi

Hùng

 

2

Hiếu

 

4

Nga

 

4

Hoài Phương

 

6

Thủy

 

3

Mai Phương

 

3

Thu

 

3

Hiệp

 

1

Dũng

 

1

Thảo

 

1

Tổng

   

TRƯỞNG BM

TS. NGUYỄN HỮU HÙNG

 GIÁO VỤ BM

       VŨ THỊ MAI PHƯƠNG

Chuyên mục tin tức