THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 NĂM HỌC 2021 - 2022

09-01-2022 10-15
TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH
BỘ MÔN: CẦU LÔNG
LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 24
Từ ngày 10 tháng 01 đến 14 tháng 01 năm 2022

HỌC KỲ: I            NĂM HỌC: 2021 - 2022

THỨ
TIẾT
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
THỨ 7
1+2
 
 
 
 
 
 
3+4
THI HP
CS57HLTT MINH+THẠCH
ĐỨC+HUYỀN
 
 
 
 
 
5+6
HỌC LẠI
PTU – HLTT ĐỢT 4
HUYỀN
CS57GDTC MINH
HỌC LẠI
PTU – HLTT ĐỢT 4
HUYỀN
HỌC LẠI
PTU – HLTT ĐỢT 4
HUYỀN
THI HP
CS57GDTC MINH+THẠCH
HỌC LẠI
PTU – HLTT ĐỢT 4
HUYỀN
HỌC LẠI
PTU – HLTT ĐỢT 4
HUYỀN
THI HP
HỌC LẠI
PTU – HLTT ĐỢT 4
HUYỀN+THẠCH
7+8
HỌC LẠI
PTU – HLTT ĐỢT 4
HUYỀN
HỌC LẠI
PTU – HLTT ĐỢT 4
HUYỀN
HỌC LẠI
PTU – HLTT ĐỢT 4
HUYỀN
HỌC LẠI
PTU – HLTT ĐỢT 4
HUYỀN
HỌC LẠI
PTU – HLTT ĐỢT 4
HUYỀN
 
9+10
VĐV CẤP CAO
CS57HLTT MINH
VĐV CẤP CAO
CS57HLTT MINH
VĐV CẤP CAO
CS57HLTT MINH
THI HP
VĐV CẤP CAO
CS57HLTT MINH+THẠCH
 
 
Lịch trực BM
 
 
 
 
 
 

 Ghi chú: - Hình thức học tập và giảng dạy trên phần mềm microsoft team

- Giảng dạy theo lịch mùa đông: Sáng từ 7h – 11h; Chiều từ 13h30’ – 17h30’ 

                     

 

Giờ dạy

Coi thi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BM
 
 
TS. NGUYỄN VĂN ĐỨC
Đức
0
1
GIÁO VỤ BM
 
 
NGUYỄN VĂN THẠCH
Minh
8
3
Thạch 
0
4
Huyền
20
2
Thư
0
0
 
 
 
 
 
 
 
Σ
28
10
 
Chuyên mục tin tức