THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31

27-02-2021 12-26
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH       LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY              
BỘ MÔN: LÝ LUẬN TDTT                              
  TUẦN: 31 TỪ NGÀY: 01/03/2021 ĐẾN NGÀY: 07/03/2021
  HỌC KỲ: 2 NĂM HỌC: 2020 - 2021      
  THỨ 2 3 4 5 6 7
TIẾT
1 + 2            
           
           
LÝ LUẬN TDTT k7,8 K54       LÝ LUẬN TDTT k7,8 K54  
LL&PPGDTC k54 HL          
N.P.Oanh       N.P.Oanh  
           
           
               
           
3 + 4            
           
           
LÝ LUẬN TDTT k5,6 K54 LÝ LUẬN TDTT k1,2 YQ K54 LÝ LUẬN TDTT k7,8 K54 LÝ LUẬN TDTT k1,2YQ K54 LÝ LUẬN TDTT k9,10 K54  
           
  Đ.T.B.Hồng N.P.Oanh Đ.T.B.Hồng N.P.Oanh  
           
           
               
           
5 + 6            
           
           
LÝ LUẬN TDTT k1,2 YQ K54 LÝ LUẬN TDTT k3,4 K54 LÝ LUẬN TDTT k9,10 K54 LÝ LUẬN TDTT k3,4 K54    
           
Đ.T.B.Hồng Đ.T.B.Hồng N.P.Oanh Đ.T.B.Hồng    
           
           
           
           
7 + 8            
           
           
LÝ LUẬN TDTT k3,4 K54 LÝ LUẬN TDTT k5,6 K54   LÝ LUẬN TDTT k5,6 K54    
           
Đ.T.B.Hồng N.P.Oanh   N.P.Oanh    
           
           
               
           
9 + 10            
           
           
           
PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN     BẢNG TỔNG HỢP GIỜ TRỢ LÝ GIÁO VỤ
    N.P.Oanh 18    
              L.Đ.Cương                  
              Đ.B.Hồng 12                
                                 
                                 
                                 
TS. Nguyễn T.Phương Oanh             ThS. Đồng T.Bích Hồng
    Tổng: 30
                                     
                                     
Chuyên mục tin tức