THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32

06-03-2021 15-45
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH       LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY              
BỘ MÔN: LÝ LUẬN TDTT                              
  TUẦN: 32 TỪ NGÀY: 08/03/2021 ĐẾN NGÀY: 14/03/2021
  HỌC KỲ: 2 NĂM HỌC: 2020 - 2021      
  THỨ 2 3 4 5 6 7
TIẾT
1 + 2            
           
           
LÝ LUẬN TDTT k7,8 K54 E2       LÝ LUẬN TDTT k7,8 K54E3  
           
N.P.Oanh       N.P.Oanh  
           
           
               
           
3 + 4            
           
           
LÝ LUẬN TDTT k5,6 K54E3 LÝ LUẬN TDTT k1,2 YQ K54E2 LÝ LUẬN TDTT k7,8 K54E2 LÝ LUẬN TDTT k1,2YQ K54E2 LÝ LUẬN TDTT k9,10 K54E2  
           
N.T.P.Oanh Đ.T.B.Hồng N.P.Oanh Đ.T.B.Hồng N.P.Oanh  
           
           
               
           
5 + 6            
           
           
LÝ LUẬN TDTT k1,2 YQ K54E2 LÝ LUẬN TDTT k3,4 K54E2 LÝ LUẬN TDTT k9,10 K54E2 LÝ LUẬN TDTT k3,4 K54E2    
           
Đ.T.B.Hồng Đ.T.B.Hồng N.P.Oanh Đ.T.B.Hồng    
           
LÝ LUẬN TDTT K9,10 K54 E3          
N.P.Oanh          
           
           
           
           
7 + 8            
           
           
LÝ LUẬN TDTT k3,4 K54E2 LÝ LUẬN TDTT k5,6 K54E2   LÝ LUẬN TDTT k5,6 K54E2    
           
Đ.T.B.Hồng N.P.Oanh   N.P.Oanh    
           
           
               
           
9 + 10            
           
           
           
PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN     BẢNG TỔNG HỢP GIỜ TRỢ LÝ GIÁO VỤ
    N.P.Oanh 18    
              L.Đ.Cương                  
              Đ.B.Hồng 12                
                                 
                                 
                                 
TS. Nguyễn T.Phương Oanh             ThS. Đồng T.Bích Hồng
    Tổng: 20
                                     
                                     
Chuyên mục tin tức