THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33

14-03-2021 11-42
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH       LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY              
BỘ MÔN: LÝ LUẬN TDTT                              
  TUẦN: 33 TỪ NGÀY: 15/03/2021 ĐẾN NGÀY: 21/03/2021
  HỌC KỲ: 2 NĂM HỌC: 2020 - 2021      
  THỨ 2 3 4 5 6 7
TIẾT
1 + 2            
           
           
        LÝ LUẬN TDTT k7,8 K54E3  
LL&PPGDTC k54 HL          
        L.Đ.Cương  
           
           
               
           
3 + 4            
           
           
  LÝ LUẬN TDTT k1,2 YQ K54E2 LÝ LUẬN TDTT k7,8 K54E2 LÝ LUẬN TDTT k1,2YQ K54E2 LÝ LUẬN TDTT k9,10 K54E2  
           
  Đ.T.B.Hồng L.Đ.Cương Đ.T.B.Hồng L.Đ.Cương  
           
      LÝ LUẬN TDTT k7,8 K54E5    
               
      L.Đ.Cương    
5 + 6            
           
           
LÝ LUẬN TDTT k1,2 YQ K54E2 LÝ LUẬN TDTT k3,4 K54E2   LÝ LUẬN TDTT k3,4 K54E2 LÝ LUẬN TDTT k5,6 K54E2  
           
Đ.T.B.Hồng Đ.T.B.Hồng   Đ.T.B.Hồng L.Đ.Cương  
           
LÝ LuẬN TDTT K9,10 K54 E3 LÝ LUẬN TDTT k7,8 K54E3        
           
L.Đ.Cương L.Đ.Cương        
7 + 8            
           
           
LÝ LUẬN TDTT k3,4 K54E2 LÝ LUẬN TDTT k5,6 K54E2   LÝ LUẬN TDTT k5,6 K54E2    
           
Đ.T.B.Hồng L.Đ.Cương   L.Đ.Cương    
           
           
               
           
9 + 10            
           
           
           
PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN     BẢNG TỔNG HỢP GIỜ TRỢ LÝ GIÁO VỤ
    N.P.Oanh 18    
              L.Đ.Cương                  
              Đ.B.Hồng 12                
                                 
                                 
                                 
TS. Nguyễn T.Phương Oanh             ThS. Đồng T.Bích Hồng
    Tổng: 30
                                     
                                     
Chuyên mục tin tức