Thời khóa biểu Tuần 33

13-03-2022 16-10

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH                         LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 32

BỘ MÔN: Tâm lý, Giáo dục TDTT              Từ ngày: 14/3/2022  -   Đến ngày: 19/3/2022

                                                                HỌC KỲ: II -    NĂM HỌC: 2021 - 2022

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

1+2 

GDHĐC-k56-E3-k(1,2)-Xuân

GTSP-K56-k(5,6)E5-Doanh

 

GDHĐC-k56-E3-k(5,6)-Xuân

GTSP-K56-k(1,2)E5-Doanh

 

GTSP-K56-k(3,4)E5-Doanh

 

GDHĐC-k56-E3-k(3,4)-Xuân

GDHĐC-k56-E3-k(7,8,11)-Xuân

 

 

3+4

GDHĐC-K56-E3-k(3,4)-Xuân

GTSP-K56-k(3,4)E5-Doanh

GDHĐC-k56-E7-k(9,10,12)-Xuân

 

GDHĐC-k56-E3-k(1,2)-Xuân

GTSP-K56-k(5,6)E5-Doanh

GDHĐC-k56-E3-k(5,6)-Xuân

GTSP-K56-k(1,2)E5-Doanh

GDHĐC-k56-E3-k(9,10,12)-Xuân

 

 

 

5+6

 

GDHĐC-k56-E3-k(7,8,11)-Xuân

 

 

 

 

7+8

 

 

 

 

 

 

9+10

GDHĐC-k56-VĐVCC-Xuân

GDHĐC-k56-VĐVCC-Xuân

GDHĐC-k56-VĐVCC-Xuân

GDHĐC-k56-VĐVCC-Xuân

GDHĐC-k56-VĐVCC-Xuân

GDHĐC-k56-VĐVCC-Xuân

GDHĐC-k56-VĐVCC-Xuân

GDHĐC-k56-VĐVCC-Xuân

GDHĐC-k56-VĐVCC-Xuân

GDHĐC-k56-VĐVCC-Xuân

 GDHĐC-k56-VĐVCC-Xuân

GDHĐC-k56-VĐVCC-Xuân

 Ghi chú:  Lịch làm việc mùa Đông: Học PM Team

Tiết 1+2 từ 7h00 đến 8h45

Tiết 3+4 từ 9h15 đến 11h00

 

 

Tiết 5+6 từ 13h30 đến 15h15

Tiết 7+8 từ 15h45 đến 17h30

 

TT

Giảng viên

Giờ dạy

1

ThS Lê Cảnh Khôi

00

2

ThS Nguyễn Thị Phương Loan

00

3

ThS Ngô Thị Thanh Xuân

44

4

ThS Nguyễn Đức Doanh

12

 

Tổng

56

 

 

 

                BẢNG THỐNG KÊ GIỜ DẠY

 

 


 

               PT BỘ MÔN                                                                                                GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

 

          ThS. Lê Cảnh Khôi                                                                                       ThS. Nguyễn Đức Doanh     

Chuyên mục tin tức