Thời khóa biểu tuần 33

15-03-2022 00-31

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH             LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY 

            BỘ MÔN: GOLF                                 Học kỳ: II  -  Năm học: 2021-2022

                                                                                                                       

       TUẦN: 33      Từ ngày:   14/3/2022                  Đến ngày:     20/3/2022     

                                                         

      THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

1+2

 

 

 

CS K56 HLTT

DUNG

 

CS K55 HLTT

HƯỜNG

CS K55 GDTC

HUY

CS K57 HLTT

HƯỜNG

 

CS K55 GDTC

DUNG

CS K55 HLTT

DUNG

 

3+4

CS K57 GDTC

HƯỜNG

 

CS K54 HLTT

HUY

CS K54 HLTT

DUNG

CS K57 GDTC

HUY

 

CS K54 HLTT

HƯỜNG

CS K56 HLTT

HƯỜNG

 

CS K54 HLTT

DUNG

CS K54 HLTT

DUNG

 

 

5+6

CS K57 HLTT

HƯỜNG

 

CS K56 GDTC

HUY

 

CS K56 GDTC

HUY

 

CS K56 HLTT

HƯỜNG

CS K56 GDTC

DUNG

 

 

7+8

 

 

 

 

 

 

 

 

                  BẢNG THỐNG KÊ GIỜ

TT

Giảng viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Nguyễn Lê Huy

10

00

2

TS. Nguyễn Xuân Hường

14

00

3

ThS Nguyễn Thùy Dung

14

00

 

Tổng

40

00

   TRƯỞNG BM                       CB XẾP LỊCH

 

 

Ts. Nguyễn Lê Huy      Ths Nguyễn Thùy Dung

Chuyên mục tin tức