THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35

28-03-2021 19-55
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH       LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY              
BỘ MÔN: LÝ LUẬN TDTT                              
  TUẦN: 35 TỪ NGÀY: 29/03/2021 ĐẾN NGÀY: 04/04/2021
  HỌC KỲ: 2 NĂM HỌC: 2020 - 2021      
  THỨ 2 3 4 5 6 7
TIẾT
1 + 2            
           
           
        LÝ LUẬN TDTT k7,8 K54E3  
           
        N.T.P.Oanh  
           
           
               
           
3 + 4            
           
           
        LÝ LUẬN TDTT k9,10 K54E2  
           
        N.T.P.Oanh  
           
           
               
           
5 + 6            
           
           
           
           
           
           
LÝ LuẬN TDTT K9,10 K54 E3 LÝ LUẬN TDTT k7,8 K54E3        
           
N.T.P.Oanh N.T.P.Oanh        
7 + 8            
           
           
           
           
           
           
           
               
           
9 + 10            
           
           
           
PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN     BẢNG TỔNG HỢP GIỜ TRỢ LÝ GIÁO VỤ
    N.P.Oanh 8    
              L.Đ.Cương                  
              Đ.B.Hồng                  
                                 
                                 
                                 
TS. Nguyễn T.Phương Oanh             ThS. Đồng T.Bích Hồng
    Tổng: 8
                                     
                                     
Chuyên mục tin tức