Thời khóa biểu tuần 36

03-04-2022 20-43

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH             LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY 

            BỘ MÔN: GOLF                                 Học kỳ: II  -  Năm học: 2021-2022

                                                                                                                       

       TUẦN: 36      Từ ngày:   4/4/2022                  Đến ngày:     9/4/2022     

                                                         

      THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

1+2

 

 

 

CS K56 HLTT

HUY

 

CS K55 HLTT

HƯỜNG

CS K55 GDTC HƯỜNG

 

CS K57 HLTT

HƯỜNG

 

CS K55 GDTC

HUY

 

CS K57 GDTC

DUNG

 

CS K55 HLTT

HUY

 

CS K57 HLTT

HƯỜNG

 

3+4

CS K57 GDTC

HUY

 

CS K54 HLTT

HƯỜNG

CS K54 HLTT

HUY

CS K57 GDTC

HƯỜNG

 

CS K54 HLTT

DUNG

CS K54 HLTT

HƯỜNG

CS K54 HLTT

HƯỜNG

 

CS K56 HLTT

HUY

 

 

 

 

5+6

CS K57 HLTT

HƯỜNG

 

CS K55 GDTC

HUY

 

 

 

CS K56 GDTC

HUY

 

CS K56 HLTT

HƯỜNG

 

CS K55 HLTT

DUNG

 

CS K56 GDTC

       HƯỜNG

 

 

 

 

7+8

CS K56 GDTC

HUY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  BẢNG THỐNG KÊ GIỜ

TT

Giảng viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Nguyễn Lê Huy

18

00

2

TS. Nguyễn Xuân Hường

22

00

3

ThS Nguyễn Thùy Dung

06

00

 

Tổng

46

00

   TRƯỞNG BM                       CB XẾP LỊCH

 

 

Ts. Nguyễn Lê Huy      Ths Nguyễn Thùy Dung

Chuyên mục tin tức