THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38

17-04-2021 10-18
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH       LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY              
BỘ MÔN: LÝ LUẬN TDTT                              
  TUẦN: 38 TỪ NGÀY: 19/04/2021 ĐẾN NGÀY: 25/04/2021
  HỌC KỲ: 2 NĂM HỌC: 2020 - 2021      
  THỨ 2 3 4 5 6 7
TIẾT
1 + 2            
           
           
Lý luận &PPHL TTTTC K53 E4 Lý luận &PPHL TTTTCK53 E4   LÝ LuẬN & PP HLTTTTC K53 E4 Lý luận &PPHL TTTTC K53 E4  
           
L.Đ.Cương L.Đ.Cương   L.Đ.Cương L.Đ.Cương  
           
LÝ LuẬN TDTT K5,6 K54 E6 LÝ LuẬN TDTT K1,2 K54 E5   LÝ LuẬN TDTT K3,4K54E5 LÝ LuẬN K1,2,K54E3  
               
Đ.T.B.Hồng Đ.T.B.Hồng   Đ.T.B.Hồng Đ.T.B.Hồng  
3 + 4            
           
           
Lý luận &PPGD TDTT K53 E4 Lý luận &PPGD TDTT K53 E4   Lý luận &PPGD TDTT K53 E4 Lý luận &PPGD TDTT K53 E4  
           
L.Đ.Cương L.Đ.Cương   L.Đ.Cương L.Đ.Cương  
           
      LÝ LuẬN TDTT K5,6K54E5 LÝ LuẬN TDTT K3,4,K54E3  
               
      Đ.T.B.Hồng Đ.T.B.Hồng  
5 + 6            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7 + 8            
           
           
           
           
           
           
           
               
           
9 + 10            
           
           
           
PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN     BẢNG TỔNG HỢP GIỜ TRỢ LÝ GIÁO VỤ
    N.P.Oanh      
              L.Đ.Cương 16                
              Đ.B.Hồng 12                
                                 
                                 
                                 
TS. Nguyễn T.Phương Oanh             ThS. Đồng T.Bích Hồng
    Tổng: 28
                                     
                                     
Chuyên mục tin tức