THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39

25-04-2021 16-27
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH       LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY              
BỘ MÔN: LÝ LUẬN TDTT                              
  TUẦN: 39 TỪ NGÀY: 26/04/2021 ĐẾN NGÀY: 02/05/2021
  HỌC KỲ: 2 NĂM HỌC: 2020 - 2021      
  THỨ 2 3 4 5 6 7
TIẾT
1 + 2            
           
           
Lý luận &PPHL TTTTC K53 E4 Lý luận &PPHL TTTTCK53 E4 LÝ LuẬN & PP HLTTTTC K53 E4 LÝ LuẬN & PP HLTTTTC K53 E4 Lý luận &PPHL TTTTC K53 E4  
           
L.Đ.Cương L.Đ.Cương L.Đ.Cương L.Đ.Cương L.Đ.Cương  
           
LÝ LuẬN TDTT K5,6 K54 E6 LÝ LuẬN TDTT K1,2 K54 E5   LÝ LuẬN TDTT K3,4K54E5    
               
Đ.T.B.Hồng N.T.P.Oanh   Đ.T.B.Hồng    
3 + 4            
      LÝ LUẬN TDTT K5,6K54 E5     
      Đ.T.B.Hồng     
Lý luận &PPGD TDTT K53 E4 Lý luận &PPGD TDTT K53 E4 Lý luận &PPGD TDTT K53 E4 Lý luận &PPGD TDTT K53 E4 Lý luận &PPGD TDTT K53 E4  
           
L.Đ.Cương L.Đ.Cương L.Đ.Cương L.Đ.Cương L.Đ.Cương  
           
           
               
           
5 + 6            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7 + 8            
           
           
           
           
           
           
           
               
           
9 + 10            
           
           
           
PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN     BẢNG TỔNG HỢP GIỜ TRỢ LÝ GIÁO VỤ
    N.P.Oanh 2    
              L.Đ.Cương 20                
              Đ.B.Hồng 4                
                                 
                                 
                                 
TS. Nguyễn T.Phương Oanh             ThS. Đồng T.Bích Hồng
    Tổng: 26
                                     
                                     
Chuyên mục tin tức