THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40

03-05-2021 09-55

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH       LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY              
BỘ MÔN: LÝ LUẬN TDTT                              
  TUẦN: 40 TỪ NGÀY: 03/05/2021 ĐẾN NGÀY: 02/05/2021
  HỌC KỲ: 2 NĂM HỌC: 2020 - 2021      
  THỨ 2 3 4 5 6 7
TIẾT
1 + 2            
           
           
           
           
      L.Đ.Cương L.Đ.Cương  
           
           
               
           
3 + 4            
           
           
      Lý luận &PPGD TDTT K53 E4 Lý luận &PPGD TDTT K53 E4  
           
      L.Đ.Cương L.Đ.Cương  
           
           
               
           
5 + 6            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7 + 8            
           
           
           
           
           
           
           
               
           
9 + 10            
           
           
           
PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN     BẢNG TỔNG HỢP GIỜ TRỢ LÝ GIÁO VỤ
    N.P.Oanh      
              L.Đ.Cương 8                
              Đ.B.Hồng                  
                                 
                                 
                                 
TS. Nguyễn T.Phương Oanh             ThS. Đồng T.Bích Hồng
    Tổng: 8
                                     
                                     
                                     
Chuyên mục tin tức