Thời khóa biểu tuần 42

16-05-2021 17-19

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH             LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

            BỘ MÔN: GOLF                                 Học kỳ: II  -  Năm học: 2020-2021

                                                                                                                       

 

       TUẦN:   42           Từ ngày: 17/5/2021                       Đến ngày:        23/5/2021

 

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

1+2

 

 

   

CS K56 GDTC

HƯỜNG

CS K56 GDTC

HUY

CS K56 GDTC

HƯỜNG

 

3+4

   

CS K54 GDTC

HUY

 

CS 56 HLTT

DUNG

 

 

 

 

   

 

 

5+6

 

 

CS K54 GDTC

DUNG

         

7+8

CS K56 GDTC

HƯỜNG

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

                  BẢNG THỐNG KÊ GIỜ

TT

Giảng viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Nguyễn Lê Huy

04

0

2

TS. Nguyễn Xuân Hường

06

0

3

ThS Nguyễn Thùy Dung

04

0

 

Tổng

14

0

   TRƯỞNG BM                       GIÁO VỤ BM

 

 

Ts. Nguyễn Lê Huy      Ths Nguyễn Thùy Dung

Chuyên mục tin tức