THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43

22-05-2021 17-07

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: THỂ DỤC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN 43

(Từ 24/05/2021 đến 28/05/2021)

 

HỌC KỲ I                 NĂM HỌC 2020 – 2021

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

 

 

CS56 GDTC (GA29)
Hiếu+H.Phương

CS56 GDTC (GA30)
Hiếu+H.Phương

 

3+4

 

CS54 GDTC (KTHP)
Hùng+Thủy

 

 

CS55 GDTC (KTHP)
Thủy+Hùng
CS56 GDTC(GA31)
Hiếu+H.Phương

5+6

 

 

 

 

 

7+8

CS56 GDTC (GA28)
H.Phương+Hiếu

 

 

 

 

 

Giờ dạy

Coi thi

Thu

0

 
Hùng

0

2

Hiếu

8

 
Nga

0

 
H.Phương

8

 
Thủy

0

2

M.Phương

0

 
Dũng

0

 
Thảo

0

 
Tổng

16

 

TRƯỞNG BM

TS. NGUYỄN HỮU HÙNG

    GIÁO VỤ BM

       ThS. VŨ THỊ MAI PHƯƠNG

Chuyên mục tin tức