Thời khóa biểu tuần 43

23-05-2021 23-27

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH             LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

            BỘ MÔN: GOLF                                 Học kỳ: II  -  Năm học: 2020-2021

                                                                                       

        TUẦN:   41           Từ ngày: 10/5/2021                       Đến ngày:        16/5/2021

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

1+2

 

 

 

 

CS K56 GDTC

HUY

CS K56 GDTC

HƯỜNG

CS K56 GDTC

HƯỜNG

 

3+4

 

 CS K54GDTC

Thi cs lần 1

HUY

HƯỜNG

 

 

 

 

 

CS K55GDTC

Thi cs lần 1

HUƯỜNG

DUNG

 

 

5+6

 CS K56HLTT

Thi cs lần 1

HUY

DUNG

   

 

 

 

7+8

CS K56 GDTC

HUY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  BẢNG THỐNG KÊ GIỜ

TT

Giảng viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Nguyễn Lê Huy

04

02

2

TS. Nguyễn Xuân Hường

04

02

3

ThS Nguyễn Thùy Dung

00

02

 

Tổng

08

   06

   TRƯỞNG BM                       GIÁO VỤ BM

 

 

Ts. Nguyễn Lê Huy      Ths Nguyễn Thùy Dung

 

Chuyên mục tin tức