Thời khóa biểu tuần 43

22-05-2022 14-14

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH             LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY 

            BỘ MÔN: GOLF                                 Học kỳ: II  -  Năm học: 2021-2022

                                                                                                                       

       TUẦN: 43      Từ ngày:  23/5/2022                  Đến ngày:     28/5/2022     

                                                         

      THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

1+2

 

 

 

CS K56 HLTT THI L1

HƯỜNG

DUNG

CS K55 HLTT THI L1

HƯỜNG

DUNG

CS K57 GDTC

ỜNG

 

CS K57 HLTT

DUNG

CS K57 HLTT

ỜNG

 

3+4

CS K55 HLTT

HUY

 

CS K57 GDTC

HƯỜNG

CS K55 GDTC

DUNG

CS K55 GDTC

DUNG

 

CS K57 GDTC

HƯỜNG

 

CS K55 GDTC THI L1

DUNG

HƯỜNG

 

 

5+6

CS K55 GDTC

HUY

 

CS K57 HLTT

HƯỜNG

HỌC LẠI CS6 ĐỢT 2

HƯỜNG

CSK56 GDTC THI L1

DUNG

HƯỜNG

HỌC LẠI CS6 ĐỢT 2

HƯỜNG

HỌC LẠI CS6 ĐỢT 2

HƯỜNG

HỌC LẠI CS6 ĐỢT 2

HƯỜNG

7+8

HỌC LẠI CS6 ĐỢT 2

HƯỜNG

CS K55 GDTC

DUNG

 

HỌC LẠI CS6 ĐỢT 2

HƯỜNG

HỌC LẠI CS6 ĐỢT 2

HƯỜNG

HỌC LẠI CS6 ĐỢT 2

HƯỜNG

HỌC LẠI CS6 ĐỢT 2

HƯỜNG

HỌC LẠI CS6 ĐỢT 2

HƯỜNG

 

 

                  BẢNG THỐNG KÊ GIỜ

TT

Giảng viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Nguyễn Lê Huy

4

00

2

TS. Nguyễn Xuân Hường

30

04

3

ThS Nguyễn Thùy Dung

8

04

 

Tổng

42

08

   TRƯỞNG BM                       CB XẾP LỊCH

 

 

Ts. Nguyễn Lê Huy      Ths Nguyễn Thùy Dung

Chuyên mục tin tức