Thời khóa biểu tuần 6

05-09-2021 21-47

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH             LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY 

            BỘ MÔN: GOLF                                 Học kỳ: I  -  Năm học: 2021-2022

                                                                                                                       

       TUẦN:    6-7    Từ ngày:      6/9/2021                Đến ngày:        18/9/2021

                                                                                                           

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

1+2

 

 

   

PTK55 K1

DUNG

PTK55 K4

HƯỜNG

PTK55 K1

DUNG

 

3+4

CSK54HLTT

HUY

CSK54 GDTC

HUY

 

CSK56GDTC

CSK56 HLTT

DUNG

 

PTK55YH

HƯỜNG

    PTK55 K2

       DUNG

 

CSK56GDTC

HUY

 

PTK55 K3

DUNG

 

PTK55 YH

HƯỜNG

PTK55 K2

DUNG

 

 

5+6

   

CSK55 GDTC

HƯỜNG

CSK54HLTT

HUY

PTK55 K3

HƯỜNG

 

7+8

CSK55 HLTT

HUY

CSK55HLTT

DUNG

CSK54 GDTC

HƯỜNG

CSK55 GDTC

HUY

CSK54 GDTC

HUY

 

CSK56 HLTT

DUNG

 

PTK55 K4

HƯỜNG

 

GHI CHÚ: KHỐI 1: ĐK- BL – BB

                    KHỐI 2: TD – VÕ

                    KHỐI 3: BĐ – CL –BR – CV

                    KHỐI 4: BC – VẬT – QV - GOLF

 

                  BẢNG THỐNG KÊ GIỜ

TT

Giảng viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Nguyễn Lê Huy

14

00

2

TS. Nguyễn Xuân Hường

14

00

3

ThS Nguyễn Thùy Dung

18

00

 

Tổng

46

00

   TRƯỞNG BM                       GIÁO VỤ BM

 

 

Ts. Nguyễn Lê Huy      Ths Nguyễn Thùy Dung

Chuyên mục tin tức