THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 7

12-09-2021 16-51
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH       LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY              
BỘ MÔN: LÝ LUẬN TDTT                              
  TUẦN: 7 TỪ NGÀY: 13/09/2021 ĐẾN NGÀY: 17/09/2021
  HỌC KỲ: 1 NĂM HỌC: 2021 - 2022      
  THỨ 2 3 4 5 6 7
TIẾT
1 + 2            
           
           
LL& PPHL2 K7,8K54 TTTH K1,2K54 LL&PPHL2 K7,8K54 LL&PPHL2 K9,10K54 TTTH K54 K1,2  
N.X.Nguyện Đ.T.B.Hồng N.X.Nguyện N.X.Nguyện Đ.T.B.Hồng  
           
           
           
               
           
3 + 4            
           
           
LL HP1 K6 K55 TTTH K3,4 K54   LL&PP GDTC1 K55 K1,2 TTTH K54 K3,4  
N.T.P.Oanh Đ.T.B.Hồng   N.T.P.Oanh Đ.T.B.Hồng  
           
           
           
               
           
5 + 6            
           
           
LL HP1 K5 K55 TTTH K5,6 K54   LL&PP GDTC1 K55K3,4 TTTH K54 K5,6  
N.T.P.Oanh Đ.T.B.Hồng   N.T.P.Oanh Đ.T.B.Hồng  
           
           
  LL&PPHL2 K9,10K54        
  N.X.Nguyện        
           
7 + 8            
           
           
LL HP1 YQ K55          
N.T.P.Oanh          
           
           
           
               
           
9 + 10            
           
           
           
 TRƯỞNG BỘ MÔN     BẢNG TỔNG HỢP GIỜ TRỢ LÝ GIÁO VỤ
    N.P.Oanh 10    
              N.X.Nguyện 8                
              Đ.B.Hồng 12                
                                 
                                 
                                 
TS. Nguyễn T.Phương Oanh             ThS. Đồng T.Bích Hồng
    Tổng: 30
                                     
                                     
Chuyên mục tin tức