THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 9

20-09-2021 17-49
 TRƯỜNG ĐH  TDTT BẮC NINH           LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY              
BỘ MÔN: LÝ LUẬN TDTT                              
  TUẦN: 9 TỪ NGÀY: 27/09/2021 ĐẾN NGÀY: 01/10/2021
  HỌC KỲ: 1 NĂM HỌC: 2021 - 2022      
  THỨ 2 3 4 5 6 7
TIẾT
1 + 2            
  THI TTTH         
  Đ.T.B.Hồng         
THI LL&PPHLTT2          
N.X.Nguyện          
           
           
           
               
           
3 + 4            
           
           
LL HP1 K6 K55 THI TTTH   LL&PP GDTC1 K55 K1,2    
N.T.P.Oanh Đ.T.B.Hồng   N.T.P.Oanh    
           
           
           
               
           
5 + 6            
           
           
LL HP1 K5 K55 THI TTTH   LL&PP GDTC1 K55K3,4    
N.T.P.Oanh Đ.T.B.Hồng   N.T.P.Oanh    
  THI LL&PPHL2         
  N.X.Nguyện         
           
           
           
7 + 8            
           
           
LL HP1 YQ K55          
N.T.P.Oanh          
           
           
           
               
           
9 + 10            
           
           
           
 TRƯỞNG BỘ MÔN     BẢNG TỔNG HỢP GIỜ TRỢ LÝ GIÁO VỤ
    N.P.Oanh 10    
              N.X.Nguyện 4                
              Đ.B.Hồng 6                
                                 
                                 
                                 
TS. Nguyễn T.Phương Oanh             ThS. Đồng T.Bích Hồng
    Tổng: 20
                                     
                                     
Chuyên mục tin tức