Thông báo đăng ký xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Giáo dục"

05-08-2022 11-56

Trường Đại  học Thể dục thể   thao Bắc Ninh thông báo đăng ký xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Giáo dục" gửi về Phòng Hành chính, Tổng hợp trước ngày 24/8/2022

Toàn  bộ thông báo và mẫu đăng ký

Chuyên mục tin tức