Thông báo đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2021

18-05-2020 00-00

Thực hiện Công văn sô 1773/BVHTTDL-KHCNMT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2021 và kế hoạch 03 năm 2021-2023 ngày 08 tháng 05 năm 2020.

Chuyên mục tin tức