Thông báo kế hoạch triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp sơ sở năm 2020-2021

10-07-2020 00-00

Căn cứ kê hoạch công tác NCKH năm 2020-2021 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Viện KH&CN TDTT thông báo tới các đơn vị về kế hoạch kiểm tra tiến độ, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2020 và xây dựng thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2020-2021...

Link download: 3a. Thuyết minh đề tài KH&CN

8a. Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài

BMQT-KHCN-01-10b. Giấy đề nghị gia hạn

BMQT-KHCN-01-11. Giấy đề nghị nghiệm thu

HUONG DAN BAO CAO KQNC DE TAI KHCN CAP CO SO

Mau trang bia_Bao cao KQNC de tai KHCN cap co so

Chuyên mục tin tức