Phòng Hành chính, Tổng hợp thông báo đến các đơn vị
Phòng Hành chính, Tổng hợp thông báo đến các đơn vị

Phòng Hành chính, Tổng hợp thông báo đến các đơn vị trong Nhà trường về việc nộp bổ sung thành phần hồ sơ cán bộ. Đề nghị các đồng chí Trưởng đơn vị phổ biến, quán triệt thực hiện đúng, đầy đủ nội dung trong Thông báo nộp về Phòng Hành chính, Tổng hợp (đ/c Phạm Hải Bình) trước ngày 28/12/2022. Mẫu đơn đăng ký theo file đính kèm. Trân trọng./.

Trang 2/49 | Số bài viết: 488
Chuyên mục tin tức