Thông báo tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở của sinh viên năm 2020; Thẩm định và thông qua thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở của sinh viên năm 2021

05-02-2021 08-59

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

VIỆN KH&CN TDTT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở của sinh viên năm 2020; Thẩm định và thông qua thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở của sinh viên năm 2021

 

                             Kính gửi:  C KHOA

Căn cứ kế hoạch công tác NCKH năm 2020 - 2021 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 566/QĐ-TDTTBN ngày 07/4/2020 về việc cho phép triển khai đề tài KH&CN cấp cơ sở của sinh viên năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh,

Viện KH&CN TDTT thông báo kế hoạch tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở của sinh viên năm 2020 và Thẩm định, thông qua thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở của sinh viên năm 2021 cụ thể như sau:

1. Thông qua thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2021

- Thẩm định thuyết minh: Nộp thuyết minh đăng ký thẩm định, thứ 4 ngày 24 tháng 02 năm 2021.

- Bảo vệ và thông quan thuyết minh năm 2021.

+ Thời gian dự kiến: Thứ 4, ngày 10 tháng 3 năm 2021.

+ Địa điểm:  Hội trưởng E1 + E2

  1. Tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2020

-  Thời gian dự kiến: Thứ 4, ngày 3 tháng  03 năm 2021.

-  Địa điểm: + Hội trưởng E1 + E2

+ Sáng từ 7h30 đến 11h00.

                     + Chiều từ 14h00 đến 17h00.

- Yêu cầu:

+ Mỗi đề tài nộp: 05 quyển báo cáo tổng hợp bìa mềm (in bìa màu và bọc bóng kính), 05 báo cáo tóm tắt, 01bản báo cáo tổng hợp và file trình chiếu PowerPoint báo cáo gửi vào mail  thachvkhcn@gmail.com.

Đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở năm 2020 hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp về Viện KH&CN TDTT trước thứ 6 ngày 26/02/2021.

- Lưu ý: Đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài không hoàn thành đúng thời hạn sẽ không được tham gia nghiệm thu.

Mọi thông tin xin liên hệ Viện KH&CN TDTT: ThS. Tạ Đức Thạch (Điện thoại DĐ: 0971681283)

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các đơn vị chủ trì nhiệm vụ KH 2021;

- Chủ nhiệm các đề tài

- Viện KH&CN TDTT

                VIỆN KH&CN TDTT

              PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

                 PGS.TS. Đinh Khánh Thu

 

 

 

 

 

 

 

 

mẫu thuyết minh đề tài sinh viên

giấy đề nghị nghị nghiệm thu đề tài

Bìa báo cáo KQNC

Chuyên mục tin tức