Thông báo về việc gia hạn nộp đăng ký đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021

21-04-2020 00-00

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các đơn vị có thể gửi trước file word phiếu đăng ký và danh sách tổng hợp nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2021 về Viện KH&CN TDTT

Link download: /ckfinder/userfiles/files/1a. Phiếu đăng ký nhiệm vụ KH&CN giao vien (1).docx

Chuyên mục tin tức