Thông báo về việc gửi bài đăng Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VIII - năm 2020, Đại học Sư phạm Huế

21-05-2020 00-00

Căn cứ thông báo số 703/TB-ĐHSP ngày 11/5/2020 của Trường Đại học Sư phạm Huế về việc tổ chức Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VIII - 2020, Viện Khoa học và Công nghệ TDTT thông báo cho các đồng chí cán bộ trẻ có nhu cầu gửi bài đăng Kỷ yếu tại Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VIII - 2020

Link download: Thông báo số 1 của trường Đại học SP Huế về việc tổ chức Hội thảo KH Cán bộ trẻ

CHƯA ĐƯỢC ĐĂNG
Chuyên mục tin tức