Thông báo về việc gửi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp nhà nước

18-02-2021 11-25

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TDTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 Bắc Ninh, ngày   tháng 2 năm 2021

 

 

 

THÔNG BÁO

(Về việc gửi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp nhà nước)

 

Thực hiện công văn số 477/ BVHTTDL-KHCNMT ngày 05/02/2021 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2022-2023

Viện Khoa học và Công nghệ Thể dục thể thao thông báo tới các đơn vị và cá nhân gửi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp nhà nước năm 2022 - 2023 về Viện Khoa học để tổng hợp.

(Phiếu đề xuất theo Phụ lục số 01 của thông tư 16/2015/TT-BVHTTDL)

Lưu ý: Thời hạn nộp đăng ký trước ngày 01/3/2021.

Nơi nhận: Viện KH&CN TDTT (PGS.TS Đinh Khánh Thu - Phó Viện trưởng Viện KH&CN TDTT. ĐT: 0977878707. Email: thutdth73@gmail.com)

Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 477/ BVHTTDL-KHCNMT ngày 05/02/2021 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2022-2023

- Phụ lục số 01 của thông tư 16/2015/TT-BVHTTDL

 

 

 

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TDTT

VIỆN TRƯỞNG

 

(đã ký)

PGS.TS ĐINH QUANG NGỌC

 

Phụ lục 1    

Công văn huong dan xay dung ke hoach KH&CN_2021                                                                                                       

 

Chuyên mục tin tức