Thông tin đề tài luận án tiến sĩ Giáo dục học của NCS Ngô Thị Như Thơ

22-07-2020 00-00

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG TIN TÓM TẮT

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

  1. Tên luận án: Xây dựng chương  trình tập luyện Yoga cho người cao tuổi bị  cao huyết áp độ 1 tại thành phố Vinh – tỉnh Nghệ An.
  2. Ngành: Giáo dục học 3. Mã số: 9140101
  1. Họ tên NCS: Ngô Thị Như Thơ
  2. Họ tên người hướng dẫn NCS:

Hướng dẫn 1: PGS.TS. Đỗ Hữu Trường Hướng dẫn 2: PGS. TS. Vũ Chung Thủy

  1. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh
  2. Những kết luận mới của luận án:

- Mục đích và đối tượng nghiên cứu luận án:

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn,  đề tài tiến hành lựa  chọn nội dung và xây dựng chương trình tập luyện yoga cho người cao tuổi (NCT) bị cao huyết áp (CHA) độ 1, đồng thời ứng dụng trong thực tiễn nhằm đánh giá hiệu quả duy trì và nâng cao sức khỏe cho NCT bị CHA độ 1 tại thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An.

Đối tượng nghiên cứu: Chương trình tập luyện yoga cho NCT bị CHA độ 1 tại thành phố Vinh – tỉnh Nghệ An.

Khách thể nghiên cứu: 35 chuyên gia về Giáo dục thể chất, y tế và yoga,  381 NCT và NCT bị CHA độ 1 tại thành phố Vinh, 27 NCT tham gia thực nghiệm chương trình.

  • Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng: Quá trình nghiên cứu luận án sử dụng 7 phương pháp khoa học thường quy trong nghiên  cứu khoa học  thể dục thể thao (TDTT) gồm: Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu; Phương pháp phỏng vấn, mạn đàm; Phương pháp quan sát sư phạm; Phương pháp kiểm tra sư

 

phạm; Phương pháp kiểm tra y sinh học; Phương pháp thực nghiệm sư phạm; Phương pháp toán học thống kê

  • Các kết quả nghiên cứu chính của luận án:

+ Luận án đã đánh giá được thực trạng sức khỏe và hoạt động tập luyện TDTT của NCT bị CHA độ 1 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, gồm: Dịch tễ học và yếu tố nguy cơ bệnh CHA độ 1 ở NCT tại thành phố Vinh; Thực trạng tình trạng sức khỏe NCT tại thành phố Vinh; Thực trạng về số CLB, hình thức, nội dung tập và HDV tại các CLB yoga tại thành phố Vinh; Thực trạng nhận  thức và nhu cầu tập luyện yoga của NCT bị CHA độ 1 tại thành phố Vinh.

+ Luận án đã xây dựng được chương trình tập luyện  yoga  dành cho NCT  bị CHA độ 1 tại thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An. Chương trình được chia thành   4 phần. Bao gồm các nội dung chính: Phần 1. Giới thiệu chương trình; Phần 2. Nội dung chương trình; Phần 3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình;  Phần 4. Phụ lục. Toàn bộ chương trình được thiết kế để ứng dụng trong 12 tháng và chia thành 3 giai đoạn.

+ Luận án đã tiến hành ứng dụng chương trình tập luyện yoga cho NCT bị CHA độ 1 tại thành phố Vinh và bước đầu đã đem lại hiệu quả cao trong thực tiễn. Cụ thể: Chương trình thực nghiệm đã có hiệu quả cải thiện sức khỏe NCT  bị CHA độ 1 với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Tỷ lệ bị các dạng CHA độ 1 sau 1 năm tập luyện đã giảm rõ với 17/27 NCT huyết áp đã trở lại bình thường. Chương trình đã đáp ứng từ mức tốt đến rất tốt cả 5 nhu cầu cơ bản của con người; Sau thực nghiệm giai đoạn 2, 100% NCT đánh giá chương trình rất phù hợp và có nguyện vọng tiếp tục tham gia tập luyện.

Người hướng dẫn 1                                           Người hướng dẫn 2                      Nghiên cứu sinh

   PGS.TS. Đỗ Hữu Trường                                PGS. TS. Vũ Chung Thủy          Ngô Thị Như Thơ

 

Luận án

Tóm tắt luận án

Chuyên mục tin tức