Tkb 15

07-11-2021 22-29

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH                  LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

Bộ môn: Bóng rổ                                                                          Học kỳ: I            Năm học: 2021– 2022

Tuần: 15   Từ ngày:08/11/ 2021                             Đến:12/11/2021

    Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

1 + 2

CS 57 HLTT

V.HẢI

 

 

CS 57 GDTC

TOÀN

 

 

CS 57 HLTT

V.HẢI

 

CS 56 GDTC

TOÀN

CS 57 HLTT

V.HẢI

 

 

 

3 + 4

CS 54 GDTC

THI KT

NHUNG

 

 

CS 57 GDTC

TOÀN

 

CS 55 GDTC THẮNG

 

CS 56 GDTC

V.HẢI

CS 56 HLTT

NHUNG

CS 57 GDTC

TOÀN

 

 

5 + 6

CS 56 HLTT

NHUNG

CS 56 GDTC

TOÀN

 

 

CS 55 GDTC THẮNG

 

CS 56 HLTT

TOÀN

 

CS 55 HLTT

THẮNG

 

 

7 + 8

 

CS 55 HLTT

THẮNG

 

 

CS 55 HLTT

THẮNG

 

 

 

Ghi chú:

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TOÀN

12

00

2

V.HẢI

08

00

3

THẮNG

10

00

4

NHUNG

04

01

Tổng

34

01

               Trưởng  bộ môn                            Giáo vụ bộ môn

              

 

 

            TS. Phạm Đức Toàn                    TS. Nguyễn Văn Hải

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức