TKB 17

26-11-2021 15-57

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH                  LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

Bộ môn: Bóng rổ                                                                          Học kỳ: I            Năm học: 2021– 2022

 

Tuần: 17  Từ ngày:22/11/ 2021                             Đến:26/11/2021

    Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

CN

1 + 2

CS 57 HLTT

V.HẢI

PT QL-YH 56

THẮNG

 

 

 

 

CS 57 HLTT

V.HẢI

PT QL-YH 56

THẮNG

CS 57 HLTT

V.HẢI

PT QL-YH 56

THẮNG

CS 57 HLTT

V.HẢI

CS 57 GDTC

TOÀN

 

3 + 4

 

 

CS 57 GDTC

TOÀN

 

CS 56 HLTT

THI KT

NHUNG

 

CS 57 HLTT

V.HẢI

CS 57 GDTC

TOÀN

 

5 + 6

 

 

CS 55 GDTC

THI KT

THẮNG

 

 

CS 56 GDTC

THI KT

TOÀN

 

 

CS 57 HLTT

V.HẢI

CS 57 GDTC

TOÀN

 

7 + 8

 

 

 

 

 

CS 57 GDTC

TOÀN

 

CS 57 HLTT

V.HẢI

CS 57 GDTC

TOÀN

9 + 10

 

 

 

 

 

CS 57 HLTT

V.HẢI

CS 57 GDTC

TOÀN

CS 57 HLTT

V.HẢI

CS 57 GDTC

TOÀN

CS 57 HLTT

V.HẢI

CS 57 GDTC

TOÀN

Ghi chú:

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TOÀN

18

01

2

V.HẢI

20

00

3

THẮNG

06

01

4

NHUNG

00

01

Tổng

44

03

               Trưởng  bộ môn                            Giáo vụ bộ môn

              

 

 

            TS. Phạm Đức Toàn                    TS. Nguyễn Văn Hải

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức