TKB 22

27-12-2021 09-55

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH                  LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

Bộ môn: Bóng rổ                                                                          Học kỳ: I            Năm học: 2021– 2022

Tuần: 27 Từ ngày:20/12/ 2021                             Đến 01/01/2022

    Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

1 + 2

PT QL-YH 56

THẮNG

PT-LT3

TOÀN

 

PT QL-YH 56

THẮNG

PT-LT3

TOÀN

 

PT-LT3

TOÀN

 

 CS 57 HLTT

V.HẢI

PT QL-YH 56

THẮNG

PT-LT3

TOÀN

 

CS 57 HLTT

V.HẢI

PT-LT3

TOÀN

 

PT LT3

TOÀN

 

3 + 4

 

 

CS 57 GDTC

TOÀN

 

 

 

PT-LT3

TOÀN

 

5 + 6

CS 57 GDTC

TOÀN

CS 57 HLTT

V.HẢI

 

CS 57 GDTC

TOÀN

CS 57 HLTT

V.HẢI

 

CS 57 GDTC

TOÀN

 

PT-LT3

TOÀN

 

 

7 + 8

 

 

 

 

 

CS 57 GDTC

TOÀN

PT-LT3

TOÀN

9 + 10

 

PT HLTT Đ3

THẮNG

PT-LT3

TOÀN

 

PT HLTT Đ3

THẮNG

PT-LT3

TOÀN

 

PT HLTT Đ3

THẮNG

PT-LT3

TOÀN

 

PT HLTT Đ3

THẮNG

PT-LT3

TOÀN

 

PT HLTT Đ3

THẮNG

PT-LT3

TOÀN

 

PT HLTT Đ3

THI KT

THẮNG

 

Ghi chú:

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TOÀN

20

00

2

V.HẢI

08

00

3

THẮNG

26

01

4

NHUNG

00

00

Tổng

54

01

               Trưởng  bộ môn                            Giáo vụ bộ môn

              

 

            TS. Phạm Đức Toàn                    TS. Nguyễn Văn Hải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức