tkb 23

02-01-2022 10-32

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH                  LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

Bộ môn: Bóng rổ                                                                          Học kỳ: II            Năm học: 2021– 2022

 

Tuần: 23 Từ ngày:03/01/ 2022                            Đến 07/01/2022

    Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

1 + 2

 

PT QL-YH 56

THẮNG

 

 

 CS 57 HLTT

V.HẢI

PT QL-YH 56

THẮNG

 

CS 57 HLTT

V.HẢI

PT QL-YH 56

THẮNG

 

 

3 + 4

 

 

CS 57 GDTC

TOÀN

 

 

 

 

5 + 6

 

CS 57 GDTC

TOÀN

CS 57 HLTT

V.HẢI

 

CS 57 HLTT

V.HẢI

 

CS 57 GDTC

TOÀN

 

 

 

7 + 8

 

 

 

 

 

CS 57 GDTC

TOÀN

 

9 + 10

 

 

PT-LT3

TOÀN

PT-LT3

TOÀN

PT-LT3

TOÀN

PT-LT3

TOÀN

PT-LT3

TOÀN

Ghi chú:

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TOÀN

08

00

2

V.HẢI

18

00

3

THẮNG

06

01

4

NHUNG

00

00

Tổng

32

00

               Trưởng  bộ môn                            Giáo vụ bộ môn

              

 

 

            TS. Phạm Đức Toàn                    TS. Nguyễn Văn Hải

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức