tkb 38

17-04-2022 21-25

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH                  LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

Bộ môn: Bóng rổ                                                                           Học kỳ: II            Năm học: 2021– 2022

 

Tuần: 38 Từ ngày 18/04/ 2022                            Đến 23/04/2022

    Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

1 + 2

 

 

 

CS 56 HLTT

NHUNG

PT 55 HLTT-K6

TOÀN - V.HẢI

 

3 + 4

CS 54 HLTT

V.HẢI

CS 56 HLTT

NHUNG

PT 55 HLTT-K5

THẮNG - TOÀN

 

 

CS 54 HLTT

V.HẢI

 

CS 55 HLTT

THẮNG

CS 54 HLTT

V.HẢI

 

5 + 6

CS 56 GDTC

TOÀN

 

CS 55 GDTC

THẮNG

CS 54 HLTT

V.HẢI

 

CS 55 GDTC

THẮNG

PT 55 HLTT-K5

NHUNG - TOÀN

CS 54 HLTT

V.HẢI

CS 56 GDTC

TOÀN

CS 55 HLTT

THẮNG

 

CS 56 HLTT

NHUNG

CS 55 GDTC

THẮNG

 

 

7 + 8

 

PT 55 HLTT-K6

NHUNG - V.HẢI

CS 55 HLTT

THẮNG

 

 

 

 

9 + 10

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TOÀN

10

00

2

V.HẢI

14

00

3

THẮNG

14

00

4

NHUNG

10

00

5

NGOC

00

00

Tổng

48

00

               Trưởng  bộ môn                            Giáo vụ bộ môn

              

 

 

            TS. Phạm Đức Toàn                    TS. Nguyễn Văn Hải

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức