TKB 39

23-04-2022 22-46

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH                  LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

Bộ môn: Bóng rổ                                                                          Học kỳ: II            Năm học: 2021– 2022

 

Tuần: 39 Từ ngày 25/04/ 2022                            Đến 30/04/2022

    Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

1 + 2

 

CS 55 GDTC

THẮNG

 

CS 55 GDTC

THẮNG

PT 55 HLTT-K5

NHUNG - TOÀN

CS 56 HLTT

NHUNG

PT 55 HLTT-K6

TOÀN - V.HẢI

 

3 + 4

CS 56 HLTT

NHUNG

PT 55 HLTT-K6

THẮNG - V.HẢI

CS 55 HLTT

THẮNG

CS 56 HLTT

NHUNG

 

CS 56 GDTC

TOÀN

 

CS 54 HLTT

THI L1

TOÀN - V.HẢI

NHUNG - THẮNG

CS 55 HLTT

THẮNG

 

5 + 6

CS 56 GDTC

TOÀN

PT 55 HLTT-K5

NHUNG - V.HẢI

 

 

CS 56 GDTC

TOÀN

CS 55 HLTT

THẮNG

 

CS 56 HLTT

NHUNG

CS 55 GDTC

THẮNG

 

 

7 + 8

 

 

 

 

 

 

 

9 + 10

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TOÀN

10

01

2

V.HẢI

06

01

3

THẮNG

14

01

4

NHUNG

12

01

5

NGOC

00

00

Tổng

42

04

               Trưởng  bộ môn                            Giáo vụ bộ môn

              

 

 

            TS. Phạm Đức Toàn                    TS. Nguyễn Văn Hải

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức