TKB 42

15-05-2022 09-13

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH                  LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

Bộ môn: Bóng rổ                                                                          Học kỳ: II            Năm học: 2021– 2022

 

Tuần: 42 Từ ngày 16/05/ 2022                            Đến 22/05/2022

    Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

CN

1 + 2

 

 

CS 55 HLTT

THẮNG

 

CS 55 HLTT

THẮNG

CS 57 HLTT

NHUNG

 

CS 56 HLTT

NHUNG

CS 55 HLTT

THẮNG

CS 57 HLTT

TOÀN

 

CS 55 HLTT

THẮNG

CS 57 HLTT

NHUNG

 

LT 4

TOÀN

LT 4

TOÀN

3 + 4

CS 56 GDTC

TOÀN

CS 55 HLTT

THẮNG

CS 57 GDTC

NHUNG

CS 56 HLTT

NHUNG

CS 55 GDTC

THẮNG

 

CS 55 GDTC

THẮNG

CS 56 GDTC

TOÀN

CS 57 GDTC

NHUNG

CS 55 GDTC

THẮNG

 

CS 55 GDTC

THẮNG

 

LT 4

TOÀN

LT 4

TOÀN

 

5 + 6

CS 2 54 Đ1

NHUNG

CS 55 GDTC

THẮNG

 

CS 2 54 Đ1

NHUNG

 

CS 2 54 Đ1

NHUNG

 

CS 2 54 Đ1

NHUNG

 

CS 2 54 Đ1

NHUNG

 

CS 2 54 Đ1

NHUNG

LT 4

TOÀN

CS 2 54 Đ1

NHUNG

LT 4

TOÀN

 

7 + 8

 

CS 2 54 Đ1

NHUNG

 

CS 2 54 Đ1

NHUNG

 

CS 2 54 Đ1

NHUNG

 

CS 2 54 Đ1

NHUNG

 

CS 2 54 Đ1

NHUNG

 

CS 2 54 Đ1

NHUNG

LT 4

TOÀN

CS 2 54 Đ1

NHUNG

LT 4

TOÀN

9 + 10

 

 

 

 

 

 

LT 4

TOÀN

LT 4

TOÀN

Ghi chú:

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TOÀN

26

00

2

V.HẢI

00

00

3

THẮNG

20

00

4

NHUNG

30

00

5

NGOC

00

00

Tổng

76

00

               Trưởng  bộ môn                            Giáo vụ bộ môn

              

 

 

            TS. Phạm Đức Toàn                    TS. Nguyễn Văn Hải

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức