TKB 43

23-05-2021 20-05

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH                  LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

Bộ môn: Bóng rổ                                                                          Học kỳ: II            Năm học: 2020– 2021

Tuần: 43 Từ ngày: 25/05/ 2021                               Đến: 29/05/2021

    Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

1 + 2

 

 

CS 56 GDTC

TOÀN

 

CS 56 GDTC

TOÀN

 

 

 

3 + 4

 

CS 54 GDTC

THI L1

NHUNG

 

 

 

CS 56 GDTC

TOÀN

CS 55 GDTC

THI L1

THẮNG

 

5 + 6

CS 56 HLTT

THI L1

NHUNG

 

CS 55 HLTT

THI L2

V.HẢI

 

 

 

 

7 + 8

CS 56 GDTC

TOÀN

 

 

 

 

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TOÀN

08

00

2

V.HẢI

00

01

3

THẮNG

00

01

4

NHUNG

00

02

Tổng

08

04

Ghi chú:

               Trưởng  bộ môn                            Giáo vụ bộ môn

              

 

 

            TS. Phạm Đức Toàn                    TS. Nguyễn Văn Hải

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức