tkb 45

07-06-2021 12-05

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH                  LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

Bộ môn: Bóng rổ                                                                          Học kỳ: II            Năm học: 2020– 2021

Tuần: 45 Từ ngày7/06/ 2021                               Đến:12/06/2021

    Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

1 + 2

 

 

 

 

 

 

 

3 + 4

CS 56 HLTT

THI L2

NHUNG

 

CS 56 GDTC

THI L1

TOÀN

 

 

 

 

5 + 6

 

 

 

 

 

7 + 8

 

 

 

 

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TOÀN

00

01

2

V.HẢI

00

00

3

THẮNG

00

00

4

NHUNG

00

01

Tổng

00

02

Ghi chú:

               Trưởng  bộ môn                            Giáo vụ bộ môn

              

 

 

            TS. Phạm Đức Toàn                    TS. Nguyễn Văn Hải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức