TKB 45

06-11-2022 21-22

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH                  LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

Bộ môn: Bóng rổ                                                                          Học kỳ: I            Năm học: 2022– 2023

 

Tuần: 45 Từ ngày 07/11/ 2022                            Đến11/11/2022

    Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

1 + 2

 

 

 

CS 56 HLTT

NHUNG

CS 55 HLTT

THẮNG

CS 58 HLTT

TOÀN

 

CS 57 HLTT

V.HẢI

 

CS 55 HLTT

NHUNG

 CS 55 GDTC

THẮNG

CS 58 HLTT

TOÀN

 

 

3 + 4

CS 58 GDTC

TOÀN

CS 56 GDTC

NHUNG

 

CS 57 GDTC

NGỌC

CS 57 HLTT

V.HẢI

 

 

CS 56 GDTC

NHUNG

 

CS 57 GDTC

V.HẢI

 

 

5 + 6

CS 55 GDTC

THẮNG

 

 

 

 

CS 58 GDTC

TOÀN

 

 

7 + 8

 

 

 

 

 

CS 56 HLTT

NHUNG

 

 

9 + 10

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TOÀN

08

00

2

V.HẢI

06

00

3

THẮNG

06

00

4

NHUNG

10

00

5

NGỌC

02

00

Tổng

32

00

               Trưởng  bộ môn                            Giáo vụ bộ môn

              

 

 

            TS. Phạm Đức Toàn                    TS. Nguyễn Văn Hải

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức