TKB 47

20-11-2022 16-11

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH                  LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

Bộ môn: Bóng rổ                                                                          Học kỳ: I            Năm học: 2022– 2023

 

Tuần: 47 Từ ngày 21/11/ 2022                            Đến26/11/2022

    Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

1 + 2

CS 58 GDTC

LT – BM BR

TOÀN

CS 58 HLTT

NHUNG

 

 

CS 56 HLTT

TOÀN

CS 55 HLTT

THẮNG

CS 58 HLTT

NHUNG

CS 57 HLTT

V.HẢI

CS 58 HLTT

NHUNG

CS 55 HLTT

V.HẢI

 CS 55 GDTC

THẮNG

CS 56 HLTT

NHUNG

CS 58 HLTT

TOÀN

 

3 + 4

 

CS 57 GDTC

NGỌC

CS 57 HLTT

V.HẢI

 

CS 58 HLTT

NHUNG

CS 56 GDTC

TOÀN

 

CS 57 GDTC

V.HẢI

 

 

5 + 6

CS 55 GDTC

THẮNG

CS 56 GDTC

TOÀN

 

 

CS 58 GDTC

NHUNG

 

 

 

 

 

7 + 8

 

 

 

 

 

CS 58 GDTC

NHUNG

 

 

9 + 10

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TOÀN

10

00

2

V.HẢI

08

00

3

THẮNG

06

00

4

NHUNG

14

00

5

NGỌC

02

00

Tổng

40

00

               Trưởng  bộ môn                            Giáo vụ bộ môn

              

 

 

            TS. Phạm Đức Toàn                    TS. Nguyễn Văn Hải

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức