TKB Tuần 1

01-08-2021 08-35

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Bộ môn: Vật – Judo

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

TUẦN: 1

( Từ ngày: 2/8/2021  Đến  7/8/2021 )

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 – 2022

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

1-2

 

 

     Giang   Hoàng

      PT K55 K5 HLTT

 

        Kiên Giang

PT K55 K5 HLTT

3-4

            Giang

       CS K54 HLTT

              Kiên

        CS K56 HLTT

    Giang  Hoàng

    PT K55 K6 HLTT

 

            Hoàng

       CS K56 GDTC

      Chung    Giang

     PT K55 K6 HLTT

5-6

   

              Chung

          CS K55 GDTC

               Kiên

          CS K56 GDTC

             Giang

        CS K54 HLTT

               Chung

           CS K55 GDTC

 

7-8

     

              Chung

        CS K55 GDTC

            Hoàng

        CS K56 HLTT

 

 

                             

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

Ghi chú

1

Tô Trung Kiên

6

0

 

2

Nghiêm Thị Giang

            12

        0

 

3

Nguyễn Tiến Chung

8

        0

 

4

Nguyễn Hải Hoàng

8

0

 

Tổng

          

0

 

 

Bộ môn Vật - Judo

 

Tô Trung Kiên

Giáo vụ bộ môn

 

Nguyễn Hải Hoàng

 

 

 

  

 

 

Chuyên mục tin tức