TKB Tuần 1

01-08-2021 18-22

 

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: BÓNG NÉM

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN:1

Từ ngày 02/08/2021 đến 07/08/2021

HỌC KỲ: 1            NĂM HỌC: 2021 - 2022

         THỨ

 TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

PT54

Thái

 

PT54

Thái

PT54

Thái

PT54

Thái

3+4

PT54

 

PT54

Thái

PT54

PT54

Thái

5+6

PT54

 

PT54

PT54

 

7+8

   

 

 

PT54

LỊCH TRỰC  Thái  Bốn  Thủy  Tú  Thái

 Ghi chú:  

 

TT Họ Tên Đứng Lớp Kiểm Tra
1 Nguyễn Trọng Bốn    
2 Trương Ngọc Tú    
3 Lê T. Thanh Thủy    
4 Lưu Xuân Thái    
       

 

 

 

Chuyên mục tin tức