TKB Tuần 12

16-10-2021 18-28

 

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: BÓNG NÉM

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN:12

Từ ngày 18/10/2021 đến 23/10/2021

HỌC KỲ: 1            NĂM HỌC: 2021 - 2022

         THỨ

 TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

Thi PT K4

Bốn

 

Thi PT K3

Thái

 

 

3+4

Thi PT K6

Bốn

 

Thi PT K1

Thái

 

 

5+6

Thi PT K2

 

Thi PT K5

 

 

7+8

   

 

 

 

LỊCH TRỰC  Thái  Bốn  Thủy  Tú  Thái

 Ghi chú:  

 

TT Họ Tên Đứng Lớp Kiểm Tra
1 Nguyễn Trọng Bốn    
2 Trương Ngọc Tú    
3 Lê T. Thanh Thủy    
4 Lưu Xuân Thái    
       

 

 

Chuyên mục tin tức