TKB - Tuần 14

08-11-2020 20-20

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: BẮN SÚNG

 

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 14

Từ ngày 02/11 đến 07/11 năm 2020

HỌC KỲ: 1 - NĂM HỌC: 2020-2021

  

            Thứ

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

1 - 2

CS K55

Vương

 

 

CS K55

Vương

CS K56 TL

Minh

 

 

 

3 - 4

CS K56 TL

Minh

 

 

 

CS K55

Vương

CS K56 TL

Minh

 

 

5 - 6

 

CS K55

Vương

 

 

 

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lịch làm việc: Sáng từ 7h – 11h, Chiều từ 13h30– 17h30)

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

Trần Vương

 08

 

2

Lê Minh

06

 

3

Đỗ Hưng

 

 

 

TỔNG

14 

 

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

 

 

TS. Trần Anh Vương

GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

 

 

Th.s. Đỗ Quang Hưng

 

Chuyên mục tin tức