TKB Tuần 15

07-11-2021 10-41

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Bộ môn: Vật – Judo

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

TUẦN: 15

( Từ ngày: 8/11/2021  Đến  12/11/2021 )

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 – 2022

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

1-2

   PT K9 K54 HLTT

            Hoàng  

      CS K56 HLTT

            Kiên

     CS K57 HLTT

           Giang

 

    PT K9 K54 HLTT

            Hoàng

    CS K56 GDTC

            Kiên

      PT K9 K54 HLTT

          Hoàng

     CS K57 HLTT

           Kiên   

   PT K9 K54 HLTT

          Hoàng

    CS K57 HLTT

          Kiên

   PT K9 K54 HLTT

             Hoàng

3-4

     PT K7 K54 HLTT

             Kiên    

     CS K56 GDTC

              Giang   

      PT K7 K54 HLTT

             Kiên

      CS K57 GDTC

            Hoàng

   PT K7 K54 HLTT

          Kiên

    CS K56 HLTT

         Chung

    CS K57 GDTC

        Hoàng

    PT K7 K54 HLTT

             Kiên

       CS K55 GDTC

             Chung

   PT K7 K54 HLTT

             Kiên

      CS K56 GDTC

             Giang

      CS K57 GDTC

            Hoàng

5-6

   PT K8 K54 HLTT

         Giang

      PT K8 K54 HLTT

            Giang

       CS K55 HLTT

             Chung

     PT K8 K54 HLTT

            Giang

      CS K55 GDTC

             Chung    

     PT K8 K54 HLTT

           Giang

  PT K8 K54 HLTT

           Giang

    CS K55 HLTT

            Chung

    CS K56 HLTT

           Kiên

7-8

   PT K10 K54 HLTT

          Chung

     CS K55 HLTT

           Giang

       PT K10 K54 HLTT

            Chung  

     PT K10 K54 HLTT

            Chung

     PT K10 K54 HLTT

             Chung     

   PT K10 K54 HLTT

          Chung        

 

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

Ghi chú

1

Tô Trung Kiên

20

0

 

2

Nghiêm Thị Giang

        18

        0

 

3

Nguyễn Tiến Chung

20

        0

 

4

Nguyễn Hải Hoàng

16

0

 

Tổng

          

 

 

 

Bộ môn Vật - Judo

 

Tô Trung Kiên

Giáo vụ bộ môn

 

Nguyễn Hải Hoàng

 

 

 

  

 
Chuyên mục tin tức