TKB - TUAN 16

13-11-2021 23-22
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH     LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY      
 
       
BỘ MÔN: ĐIỀN KINH, CỬ TẠ                                    
  TUẦN: 16 TỪ NGÀY: 15/11/2021 ĐẾN NGÀY: 20/11/2021      
  HỌC KỲ: 1 NĂM HỌC: 2021-2022            
  THỨ 2 3 4 5 6 7      
TIẾT      
1 + 2 CS.55.GDTC CS.57.GDTC CS.55.HLTT CS.56.HLTT          
Long Điệp Điệp            
Cử tạ.55.K5 Cử tạ.55.K5 Cử tạ.55.K5 Cử tạ.55.K5          
Dũng Dũng Dũng Dũng          
CS.57.HLTT     CS.57.HLTT          
Điệp     Điệp          
                 
                 
                     
                 
3 + 4 Cử tạ.55.K6 Cử tạ.55.K6 Cử tạ.55.K6 Cử tạ.55.K6              
Long Long Long Kiên              
    CS.57.GDTC            
    Điệp            
CS.56.GDTC CS.56.GDTC              
                 
                 
                 
                     
                 
5 + 6 CS.56.HLTT     CS.56.GDTC Cử tạ.55.K5        
        Dũng        
        CS.56.HLTT        
                 
                 
                 
                 
                 
                     
                 
7 + 8         Cử tạ.55.K6        
            Kiên        
        CS.57.GDTC        
        Điệp        
                 
                 
                 
                 
                     
                 
9 + 10 CS3.56.VĐV.CC CS3.56.VĐV.CC CS3.56.VĐV.CC CS3.56.VĐV.CC CS3.56.VĐV.CC        
                 
                 
                 
TRƯỞNG BỘ MÔN     BẢNG TỔNG HỢP GIỜ TRỢ LÝ GIÁO VỤ      
    Long 8/8 Tiết          
              Điệp 12/12 Tiết                      
              Dũng 10/10 Tiết                      
                22/22 Tiết                      
TS. Vũ Quỳnh Như     Kiên 4/4 Tiết     ThS. Nguyễn Thị Bé      
                 
                                       
              Tổng: 56/56 Tiết                  
                                           
     
                                             
      Bảng    tính    giờ    nhân    hệ    số            
      TT Giáo viên 2 Hệ số 1 1.1 1 1.3 1.4   Tổng Tổng x Hệ số   100 5            
      1 Như                     100 2            
      2 Long   8           8 8   2 3            
      3 Điệp   12           12 12   3 4            
      4 Dũng   10           10 10   4 6            
      5 Thảo                     100 8            
      6     22           22 22   6 100            
      7 Hường                     100 100            
      8 Kiên   4           4 4   8 100            
      9                       100 100            
      10                       100 100            
      11                       100 100            
      12                       100 100            
      13                       100 100            
      14                       100 100            
      15                       100 100            
      16                       100 100            
      17                       100 100            
      18                       100 100            
      19                       100 100            
      20                       100 100            
      Tổng                 56 56                  
Chuyên mục tin tức