TKB Tuần 16

14-11-2021 08-09

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Bộ môn: Vật – Judo

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

TUẦN: 16

( Từ ngày: 15/11/2021  Đến  19/11/2021 )

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 – 2022

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

1-2

    CS K57 HLTT

            Kiên

     CS K56 HLTT

            Giang

     PT K9 K54 HLTT

            Hoàng

         CS K57 GDTC

              Kiên

        CS K56 GDTC

              Giang

       PT K9 K54 HLTT

              Hoàng

        CS K57 HLTT

             Kiên

        PT K9 K54 HLTT

             Hoàng

       CS K57 HLTT

           Giang

       PT K9 K54 HLTT

             Hoàng

   

3-4

     CS K56 GDTC

          Chung

     PT K7 K54 HLTT

           Kiên

        PT K7 K54 HLTT

               Kiên

        CS K57 GDTC

             Hoàng

         CS K56 HLTT

             Giang

    PT K7 K54 HLTT

              Kiên

 

     PT K7 K54 HLTT

            Kiên

  

5-6

     PT K8 K54 HLTT

           Giang

      Thi lần 2 PT Vật

            Hoàng

        PT K8 K54 HLTT

            Giang

       CS K55 GDTC

           Chung

       PT K8 K54 HLTT

            Giang

       CS K57 GDTC

           Kiên

       PT K8 K54 HLTT

           Giang

       PT K10 K54 HLTT

           Chung

  Thi lần 2 PT Vật K55 HLTT

            Hoàng

    CS K56 HLTT

         Chung

     CS K56 GDTC

         Hoàng

      PT K7 K54 HLTT

         Kiên

     PT K8 K54 HLTT

         Giang

7-8

 Thi lần 1 CS K55 HLTT

          Giang

  PT K10 K54 HLTT

          Chung

  Thi lần 2 PT Vật

          Hoàng

     PT K10 K54 HLTT

            Chung

     PT K10 K54 HLTT

           Chung

    

   PT K10 K54 HLTT

          Chung

   PT K9 K54 HLTT

          Hoàng

 

 

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

Ghi chú

1

Tô Trung Kiên

18

0

 

2

Nghiêm Thị Giang

          18

        0

 

3

Nguyễn Tiến Chung

16

        0

 

4

Nguyễn Hải Hoàng

12

6

 

Tổng

           64

6

 

 

Bộ môn Vật - Judo

 

Tô Trung Kiên

Giáo vụ bộ môn

 

Nguyễn Hải Hoàng

 

 

 

  

 
Chuyên mục tin tức