TKB_tuần 16

14-11-2021 21-36

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 16

BỘ MÔN CỜ

Từ  ngày 15 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11 năm 2021

HỌC KỲ  I  NĂM HỌC: 2021 2022

   Thứ

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

1+2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3+4

CS 56 GDTC

 

 

 

 

 

 

Online

 

 

 

 

 

 

Tùng

 

 

 

 

 

 

5+6

 

CS 56 GDTC

CS 55GDTC

 

CS 56 GDTC

 

 

 

Online

Online

 

Online

 

 

 

Tùng

Tùng

 

Tùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7+8

CS 55HLTT thi lần 1

 

 

 

 

 

 

Online

 

 

 

 

 

 

Tuấn + Tùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9+10

CS 56 ĐCC

CS 56 ĐCC

CS 56 ĐCC

CS 56 ĐCC

CS 56 ĐCC

 

 

Online

Online

Online

Online

Online

 

 

Trường

Trường

Trường

Trường

Trường

 

 

Ghi chú: 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

TRƯỞNG BỘ MÔN

    GIÁO VỤ BỘ MÔN

1

Trường

10

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tùng

8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dũng

0

0

 

 

4

Tuấn

0

1

TRẦN VĂN TRƯỜNG

   ĐÀM CÔNG TÙNG

Tổng

18

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức