TKB Tuần 17

21-11-2021 09-41

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Bộ môn: Vật – Judo

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

TUẦN: 17

( Từ ngày: 22/11/2021  Đến  28/11/2021 )

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 – 2022

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

1-2

  PT K9 K54 HLTT

           Hoàng

  CS K57 HLTT

           Giang

       PT K9 54 HLTT

                 Hoàng

       CS K57 GDTC

                 Kiên

 

    PT K9 K54 HLTT

             Hoàng

     CS K57 HLTT

             Chung

 

    PT K9 K54 HLTT

              Hoàng

       CS K57 HLTT

               Kiên

   

3-4

    PT K7 K54 HLTT

             Kiên

     PT K7 K54 HLTT

              Kiên

 

    PT K7 K54 HLTT

            Kiên

    CS K57 GDTC

           Hoàng

    PT K7 K54 HLTT

            Kiên

 

 

   Thi CS K56 HLTT

            Kiên

5-6

     PT K8 K54 HLTT

               Giang

     PT K8 K54 HLTT

               Giang

 

     PT K8 K54 HLTT

             Giang

  

      Thi CS K55 GDTC

              Chung

 

 

 

 

   PT K8 K54 HLTT

             Giang

    PT K10 K54 HLTT

             Chung

     CS K57 GDTC

             Kiên

 

  PT K7 K54 HLTT

            Hoàng

  PT K8 K54 HLTT

            Giang

  Thi CS K56 GDTC

            Kiên

 

7-8

     PT K10 K54 HLTT

               Chung

     PT K10 K54 HLTT

              Chung

    PT K10 K54 HLTT

              Chung

    

   PT K9 K54 HLTT

            Hoàng

   PT K10 K54 HLTT

             Chung

 

 

 

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

Ghi chú

1

Tô Trung Kiên

14

4

 

2

Nghiêm Thị Giang

          12

        0

 

3

Nguyễn Tiến Chung

12

        2

 

4

Nguyễn Hải Hoàng

12

0

 

Tổng

           50

6

 

 

Bộ môn Vật - Judo

 

Tô Trung Kiên

Giáo vụ bộ môn

 

Nguyễn Hải Hoàng

 

 

 

  

 
Chuyên mục tin tức