TKB TUẦN 17

21-11-2021 21-13
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY    
 
BỘ MÔN: Y SINH                    
  TUẦN: 17 TỪ NGÀY: 23/11/2020 ĐẾN NGÀY: 29/11/2020  
  HỌC KỲ: 1 NĂM HỌC: 2020-2021          
  THỨ 2 3 4 5 6 7 CN
TIẾT
1 + 2 TDCB K11 K54   KTYH K11 K54          KTYH K11 K54 KTYH K11 K54          
Ngọ Anh       Thủy   Thủy   Thủy          
BHNK K7 K55            BHNK K7 K55      BHNK K7 K55 BHNK K7 K55              
Long       Long   Long   Long              
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
3 + 4 DTTC K11 K54        TDCB K11 K54 TDCB K11 K54          
Thăng       Ngọ Anh   Ngọ Anh          
KTYH K11 K54    DTTC K11 K54                  
Thủy       Thăng                  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
5 + 6              
             
SCTT K11 K56         DTTC K11 K54       TDCB K11 K54   SCTT K11 K56     VSTT K57 PĐ VSTT K57 PĐ VSTT K57 PĐ
Ngọ Anh   Thăng           Ngọ Anh   Ngọ Anh   Ngọ Anh  
    SCTT K11 K56                    
    Ngọ Anh                      
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
7 + 8              
             
                BHNK K7 K55 VSTT K57 PĐ VSTT K57 PĐ
                Long   Ngọ Anh   Ngọ Anh  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
9 + 10                            
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
TRƯỞNG BỘ MÔN   BẢNG TỔNG HỢP GIỜ CÁN BỘ XẾP LỊCH
  Ngọ Anh 20/20 Tiết    
          Long 10/10 Tiết                
          Thăng 6/6 Tiết                
          Thủy 8/8 Tiết                
Chuyên mục tin tức