TKB_Tuần 17

21-11-2021 22-11

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 17

BỘ MÔN CỜ

Từ  ngày 22 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2021

HỌC KỲ  I  NĂM HỌC: 2021 2022

   Thứ

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

1+2

PT 56 GDTC_K3

PT 56 GDTC_K5

PT 56 GDTC_K3

PT 56 GDTC_K1

PT 56 GDTC_K3

 

 

Online

Online

Online

Online

Online

 

 

Tùng

Tùng

Tùng

Tùng

Tùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3+4

PT 56 GDTC_K1

PT 56 GDTC_K6

PT 56 GDTC_K5

PT 56 GDTC_K5

PT 56 GDTC_K4

 

 

Online

Online

Online

Online

Online

 

 

Tùng

Tùng

Tùng

Tùng

Tùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5+6

PT 56 GDTC_K2

PT 56 GDTC_K1

CS 55GDTC thi lần 1

PT 56 GDTC_K2

CS 56 GDTC thi lần 1

 

 

Online

Online

Online

Online

Online

 

 

Trường

Trường

Tùng + Tuấn

Trường

Tùng + Trường

 

 

 

 

PT 56 GDTC_K4

 

 

 

 

 

 

Online

 

 

 

 

 

 

Trường

 

 

 

 

7+8

PT 56 GDTC_K4

PT 56 GDTC_K2

PT 56 GDTC_K6

PT 56 GDTC_K6

 

 

 

Online

Online

Online

Online

 

 

 

Trường

Trường

Trường

Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9+10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

TRƯỞNG BỘ MÔN

    GIÁO VỤ BỘ MÔN

1

Trường

16

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tùng

20

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dũng

0

0

 

 

4

Tuấn

0

1

TRẦN VĂN TRƯỜNG

   ĐÀM CÔNG TÙNG

Tổng

36

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức